Atropin

Atropin 1 mg

atropin

Trieda: parasympatolytikum

Mechanizmus: blokádou parasympatiku nastáva prevaha sympatickej inervácie, nastáva zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca, zrýchlenie vedenia vzruchu v srdci

Indikácia:

 • symptomatická sinusová bradykardia
 • pri KPR: asystolia a BEA (bezpulzová elektrická aktivita) s HR pod 60/min

Kontraindikácia: nie je

Vedl. účinky:  používať opatrne pri ischémii myokardu a hypoxii, pretože zvyšuje spotrebu kyslíka v myokarde.

Dávkovanie:

 • KPR – asystolia alebo PEA: 1 mg bolus (spláchnuť 20 ml FR), opakovať každých 3 – 5 min do max. dávky 3 mg (dľa nových odporúčaní sa pri KPR rutinne nepoužíva)
 • symptomatická bradykardia: 0,5 mg i.v., opakovať každých 3 – 5 min podla potreby do maximálnej dávky 3 mg
 • pri podaní tracheálne 2 – 3 mg nariediť do 10 ml FR (zodpovedá 1 mg i.v.)
 • pri otrave organofosfátmi podávať 1 – 2 mg opakovane i.v. do navodenia mydriázy, často sú potrebné veľmi vysoké dávky (prekročenie maximálnej dávky)

Deti:

 • pri KPR 0,02 mg/kg i.v. (minimálne 0,1 mg, maximálne 0,5 mg) alebo 0,03 mg/kg intratracheálne
 • pri otrave organofosfátmi 0,05 mg/kg i.v á 10 – 30 min

Poznámka:

 • možno podávať cez endotracheálnu kanylu
 • nepodávať pri bradykardii z hypotermie
 • Atropin nie je účinný pri AV blokáde II. stupňa typu Mobitz 2 a AV bolku III. stupňa so širkokými QRS komplexami (infranodálny typ bloku). Tu môže spôsobiť paradoxné spomalenie frekvencie! Byť pripravený na podanie katecholamínov