Zaistenie dýchacích ciest

Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest  v  podmienkach prednemocničnej starostlivosti je u   pacientov v kritickom a život ohrozujúcom stave jednou zo základných neodkladných liečebných zásahov. Správna indikácia a rozhodnutie o zvolenom postupe zaistenia priechodnosti DC majú pre pacienta často rozhodujúci význam. U pacientov s polytraumou, ktorí nie sú na mieste intubovaní a umelo ventilovaní je úmrtnosť vyššia o 20 – 30%.

 

Len pre prihlásených