Špecifiká urgentnej medicíny

„Špecialista je tým lepší, čím viac do hĺbky pozná svoj výsek medicínskej aktivity. Je to odborník, ktorý vie stále viac a viac o menej a menej chorobách, až nakoniec vie všetko o ničom” – túto definíciu z rodu Murphyho zákonov obrátil vznik odboru urgentnej medicíny naruby
  • Hlavný rozdiel je vo filozofii postupu od príchodu k postihnutému človeku v núdzi (či už je jeho núdzový stav objektívny, alebo vysoko subjektívny, niekedy až za hranicou zneužitia), cez odber anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, nefarmakologickú a farmakologickú liečbu, osvetu k pacientovi a príbuzným, rozhodnutie o pokračovaní v liečbe cestou do optimálneho zdravotníckeho zariadenia alebo o ponechaní v domácom prostredí, až po odovzdanie kolegovi s efektívnym referovaním o priebehu.
  • Filozofia rozdielneho prístupu spočíva v cielenej anamnéze tak, aby sa nezabudlo na nič dôležité, ale zároveň sa vynechali fakty nedôležité v časovej tiesni.

Špecifické faktory, ktoré priamo ovplyvňujú konečný výsledok práce v neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti:

  • časová tieseň, stresová situácia, obmedzený prístup k informáciam, nespolupráca pacienta či príbuzných, vlastné vedomosti a skúsenosti
  • základné vyšetrovacie postupy a pomôcky (fyzikálne vyšetrenie, fonendoskop, diagnostická lampa), t.j. celkovo obmedzené prístrojové vybavenie
Pri určovaní diagnózy stanovujeme:

a) kauzálnu a symptomatickú diagnózu

b) diagnózu sekundárneho poškodenia (inzultu) a možných komplikácií (riziko iniciácie, šírenia a postihnutie iných orgánov (dysfunkcia pľúc, myokardu, mozgu)

c) diagnózu komorbidity (polymorbidity)

Najčastejšou chybou v diagnostickom procese, je podcenenie závažnosti stavu a pokročilosti vývoja chorobných alebo úrazových zmien !
  • správne stanovenie diagnózy rozhoduje o zahájení (nezahájení) správnej liečby a smerovaní pacienta
  • rýchle stanovenie diagnózy významným spôsobom zlepšuje prognózu a rozhoduje o prežití pacienta
  • k stanoveniu správnej diagnózy sú potrebné informácie o vzniku postihnutia zdravia (okolnosti, čas), aktuálnych ťažkostiach, príznakoch, mechanizme úrazu, predchorobí
  • dôkladná a dobrá anamnéza = 70 – 90 % správnej diagnózy