Základné fyzikálne vyšetrovacie metódy

K základným fyzikálnym vyšetrovacím metódam patrí vyšetrenie pohľadom, pohmatom, poklopom, posluchom a zhodnotením čuchových vnemov. Voláme ich základné preto, lebo si k ich prevedeniu vystačíme so svojimi zmyslami bez zložitých prístrojov.

Pohľad je vyšetrenie zrakom, kde všeobecne na úspešné vyšetrenie je treba splniť niektoré podmienky:

Poloha chorého a vyšetrujúceho musí byť pohodlná pre oboch. Inak by sa mohlo stať, že vyšetrenie bude zrýchlené a tým menej dokonalé.
Osvetlenie musí byť dostatočné. Vyšetrujeme pri najlepšom možnom osvetlení, inak môžeme ľahko niečo prehliadnúť.
Plánovanie a dôslednosť, ak nám nemá uniknúť žiadný nález, vyšetrujeme plánovite, sústredene a bez ponáhľania, od hlavy po päty.

Pohmat je vyšetrovacia metóda, ktorá využíva hmat.

Pohmat

  • poskytuje informáciu o stave kože, jej napätím, teplote, vlhkosti,
  • informuje o útvaroch uložených pod kožou a brušnou stenou, ich veľkosti, tvare, povrchu, konzistencii, pohyblivosti,
  • umožňuje odkryť patologické útvary a
  • zistí bolestivé pocity chorého pri vyšetrení

Pri palpácii by sme mali mať teplé a suché ruky. Má byť šetrná, hlavne pri pohmate brucha, postupujeme z miesta ktoré sú nebolestivé, smerom k miestu maximálnej bolesti.

Poklop je vyšetrovacia metóda, pri ktorej klopeme na telo buď priamo, alebo na priložený prst.

 

Posluch je fyzikálna metóda, pri ktorej počúvame zvuky vznikajúce činnosťou orgánov.

 

Fyzikálne vyšetrenie:

TK, Pulz, Počet dychov, Teplota

Celkový stav: vedomie, psychický stav, poloha, postoj a chôdza, abnormálne pohyby, habitus, hlas a reč, koža – farba, pigmentácia, krvácavé prejavy, exantémy, patologické kožné útvary a jazvy, vlhkosť, turgor, hydratácia, opuchy, teplota

Chorý je pri vedomí, miestom a časom orientovaný, odpovedá adekvátne, zaujíma aktívnu polohu, postoj a chôdza normálna, výživa primeraná, hydratácia (jazyk) normálna, Koža ružová, bez exantémov a krvácavých prejavov, patologických kožných útvarov a jaziev, bez opuchov, je primerane vlhká a teplá, kožný turgor normálny. 

Hlava: tvar lebky, poklop lebky, poloha hlavy, obličaj ako celok, inervácia n. VII., bolestivosť n. V., oči – oblúky, obočie, viečka, bulby – pohyb, postavenie, nystagmus, skléry, rohovka, zrenice – tvar, reakcia na osvit, pohľad do blízka a do diaľky, nos – veľkosť, tvar a sekrécia, uši – sekrécia, tvar, pery – farba, kútiky, dutina ústna – jazyk – plazí, povrch, farba, vlhkosť, sliznica, chrup, zápach, tonsily, uvula, zadná stena.

Lebka je mezocefalická, dutiny na poklop nebolestivé, inervácia n. facialis zachovaná, výstupy n. trigeminus nebolestivé, očné oblúky, obočie i viečka normálne, bulby v stredovom postavení, všetkými smerami volne pohyblivé, bez nystagmu, spojovky primerane prekrvené, skléry biele, nie sú ikterické, zrenice izokorické, okrúhle, reakcia na osvit, do blízka i do diaľky sú zachované. Nos a uši normálne konfigurované, bez výtoku. Pery ružové. Jazyk bez povlaku, plazí v strednej čiare, vlhký, sliznica vlhká, hladká, ružová, tonsily nepovlečené, ružové, nezväčšené, uvula v strednej čiare, zadná stena hltanu ružová, hladká. Chrup vlastný, sanovaný. Bez zápachu.

Krk: tvar, súmernosť, pohyblivosť, pulzácia karotíd, posluch karotíd, obojstranne, náplň krčných žíl, uzliny, štítna žľaza – viditeľnosť, pohmat, posluch (struma – symetrickosť, veľkosť, povrch, konzistencia, citlivosť, prekrvenie, pohyblivosť proti koži)

Krk štíhly, súmerný, šija voľná!!!, nebolestivá anteflexia, pulzácia artérií primeraná, obojstranne!!! bez šelestov, náplň krčných žíl nezvýšená, štítna žľaza nezväčšená, uzliny na krku nezväčšené

Chrbtica: tvar, bolestivosť na poklop, hybnosť

Chrbtica fyziologicky zakrivená, hybnosť primeraná, poklopovo nebolestivá

Hrudník: tvar, klenutie, symetrickosť, deformity, dýchacie pohyby a frekvencia, povrch kože, jazvy, uzliny v axile.

Hrudník súmerný, primerane klenutý, symetrický, bez deformít, dýchacie pohyby súmerné, primerane sa rozvíjajú, bez jaziev, uzliny v axile nezväčšené

Prsia: pohľadom – symetria, vzhľad kože a bradaviek, pohmatom v stoji a v leže, ložiská, bolestivosť, uzliny v axile.

Prsia symetrické, koža kľudná, bradavky nevtiahnuté, bez sekrécie, na pohmat bezo zmien a nebolestivé

Pľúca: fremitus pectoralis, pleurálne trenie, poklop pľúc, posunlivosť pľúc, dolná hranica pľúc, posluch, bronchofónia

Poklop pľúc plný, jasný, posunlivosľ pľúc pri dýchaní je v skapulárnej čiare 4 cm, dolná hranica pľúc vzadu v skapulárnej (paraver. čiare vľavo 10. r. Th11, vpravo 10.r. Th10, vpredu v medioklavikulárnej (parastern, str.ax.) čiare 6.r., 6. mr.,8.r., dýchanie je obojstranne čisté bez vedľajších fenoménov, fremitus pectoralis a bronchofonia obojstranne symetrická.

Srdce: pohľadom zdvihanie sterna a hrotu, pohmatom sternum, hrot – lokalizácia, poklopové hranice srdca, posluch – ozvy, šelest (typ, hlasitosť, maximum, propagácia, ovplyv. v inspíriu), prídavné zvuky, akcia. Pulz, krvný tlak.

Srdečná krajina normálne konfigurovaná, nie je viditeľné ani palpovateľné zdvihanie sterna, srdečný hrot hmatný v 5. mr., dovnútra od medioklavikulárnej čiary, poklopovo ľavá hranica nepresahuje medioklavik. čiaru, srdečné ozvy 1. a 2. sú jasné, ohraničené, prídavné zvuky a šelesty nie sú prítomné, fyziologický rozštep prvej ozvy prítomný. Akcia je pravidelná. Pulz je pravidelný.

Brucho: pohľadom úroveň, súmernosť, pupok, klenutie, jazvy, stomie, dýchacé vlny, ascites (i v stoji), pigmentácia, žily, strie, hernie, pohmatom odpor, bolestivosť, rezistencia ( kde, veľkosť, konzistencia, povrch, vplyv dýchania), poklop, posluch

Pečeň: poklop, pohmat, šírka v MDCI, veľkosť, okraj, konzistencia, bolestivosť, povrch, pulzácia, posluch. Žlčník

Slezina: pohmat v dvoch polohách, poklop, posluch

Obličky: pohmat, tapottement, veľkosť, dislokácia, a. renalis

Brucho súmerné, na úrovni hrudníka, dýchacie vlny postupujú súmerne až k trieslovým väzom, pupok v strednej čiare, ascites, jazvy ani strie neprítomné, brucho dobre priehmatné, pohmat nebolestivý, bez hmatných rezistencií. Poklop diferenciálne bubienkový, posluchom peristaltika prítomná, bez šelestov. Pečeň nezväčšená, v MDCI šírka 8 cm, okraj ostrý, pružný, listovitý, mäkká, hladká, nebolestivá, pulzácia neprítomná, dolný okraj nepresahuje rebrový oblúk. Žlčník nehmatný, Murphyho príznak negatívny. Slezina nehmatná, poklopovo nezväčšená. Obličky nehmatné, tapottement obojstranne nebolestivý.