Kompetencie zdravotníckych záchranárov

Kompetencie zdravotníckych záchranárov na Slovensku

Kompetencie zdravotníckych záchranárov na Slovensku je veľmi kontroverzná téma.Vedú sa diskusie o tom či ich treba zvyšovať alebo nie. Záchranári sa domáhajú zvýšenia kompetencií, vzhľadom na dĺžku a úroveň vzdelania. Zdravotnícki záchranári majú vedomosti a zručnosti na zvýšenie kompetencií, avšak niektorí lekári sú zásadne proti. Stretneme sa aj s názormi, že záchranári nezvládajú ani terajšie kompetencie.

Na Slovensku je cca. 2 000 zdravotníckych záchranárov, z toho asi 1/2 záchranárov má špecializačné štúdium v oblasti urgentná medicína alebo anestéziológia (tzv. pomaturitné vzdelanie) alebo diplomované štúdium. 1/3 zdravotníckych záchranárov má ukončené vysokoškolské vzdelanie (Bc. urgentnej zdravotnej starostlivosti).

Kompetencie záchranárov na Slovensku upravuje VYHLÁŠKA MZ SR č. 334/2010 Z.z. z 9.7.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov (čiastka 132, strana 2703).

 

V novej vyhláške medzi zdravotníckych záchranárov menovite pribudli aj zdravotnícki záchranári :

  • vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej republiky

Obrázok5

  •  zdravotnícki záchranári v Ambulanciách Hasičského záchranného zboru 

Obrázok6

 

  • Horskej záchrannej služby

Obrázok7

 

KOMPETENCIE môžme rozdeliť

  • spoločné – bez rozdielu vzdelania (záchranári, sestry)
  • špeciálne – podľa stupňa vzdelania (špeciálne kompetencie: A, B)
  1. „A“: zdravotnícky záchranár so špecializáciou alebo diplomovaní zdravotnícki záchranári (DiZZ)
  2. „B“: ZZ s vyskokoškolským vzdelaním, Bc. urgentnej zdravotnej starostlivosti

 

Kompetencie všetkých zdravotníckych záchranárov – bez rozdielu vo vzdelaní

-odoberá základnú anamnézu

-sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie

-vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu

-vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania

-vykonáva vyčistenie dýchacích ciest, zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest

-vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR)

-používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor

-zaisťuje periférny žilový vstup, vrátane intraoseálneho

-podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového prístupu

-podáva kyslíkovú liečbu inhaláciou

-odvádza prekotný pôrod, ošetruje novorodenca a rodičku

-ošetruje pneumotorax neinvazívnym spôsobom

-zavádza žalúdočné sondy

-zavádza močový katéter u žien

-odoberá biologický materiál, odoberá kapilárnu krv na diagnostické účely

-polohuje a imobilizuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzuje v rámci svojich možností a znehybňuje poranené časti tela osoby

-ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami

-ošetruje amputát vhodný na replantáciu

-zabezpečuje transport osoby

-nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním

-ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie

-zaisťuje bezpečnosť zásahu

-zaisťuje bezpečnosť pristávacej plochy a navigáciu ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,

-zabezpečuje starostlivosť o telo mŕtvej osoby

Kompetencie všetkých ZZ na podávanie liekov (po písomnom poverení)

-okrem F 1/1 aj iné kryštaloidy

-40 % G pri hypoglykémii

-Adrenalín i.v., i.o., e.t. pri zastavení krvného obehu

Obrázok9

Kompetencie – špeciálne „A“ po písomnom poverení a konzultácii

-nitráty p.o., s.l.

-kyselina acetylosalicylová p.o.

-clopidogrel p.o.

-neopioidné analgetiká p.o., i.m., frakcion. i.v.

-adrenalín pri anafylaxii

Obrázok10

Kompetencie – špeciálne „B“ po písomnom poverení a konzultácii

-liečba pri KPR

-analgetiká

-furosemid, diazepam, MgSO4 , metylprednizolon

-antidóta

-antiemetiká, antihistaminiká

-heparíny

 Obrázok11

Písomné poverenie

Udeľuje odborný zástupca firmy (poverený lekár so špecializáciou urgentná medicína (UM) alebo anesteziológia a intenzívna medicína (AIM) ). Poverenie sa udeľuje najviac na 5 rokov. Poverenie sa udelí až po preskúšaní ZZ komisiou – farmakológia: dávky, klinika , nežiadúce účinky /NÚ/, zvládanie NÚ a relatívneho predávkovania.

Konzultácie

Nonstop dostupný lekár poskytovateľa. Konzultujúci lekár musí byť kvalifikovaný a mať špecializáciu (UM, AIM). Lekár je určený pre posádky RZP a pre RLP s lekárom bez špecializácie.

 

Kompetencie sú jedným so základných prvkov zdravotníckej praxe a preto ich zdravotnícky záchranár musí ovládať na 100% inak mu hrozí trestnoprávna sankcia: Neposkytnutie prvej pomoci podľa §117 Trestného zákona.Vražda (úmyselné usmrtenie) – § 145 Trestného zákona. Zabitie (spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti alebo spôsobenie ublíženia na zdraví s následkom smrti) – § 147-§148 Trestného zákona. Poškodenie zdravia -§ 162 Trestného zákona.

 

 

 

 

Použitá literatúra

Dobiáš V.: Klinická propedeutika v urgentnej medicíne, Grada, Praha 2013, ISBN 9788024745701

Dobiáš V.: Prednemocničná urgentná medicína, Osveta, Martin 2012, ISBN 9788080633875

Pokorný J.: Lékařská první pomoc, Galén, Praha 2010, ISBN  9788072623228

Portály : http://www.zbierka.sk/ http://www.zzz.sk/